Regulamin Szkoły Pływania ORKA

 1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu zaliczki w wysokości 50 zł (do 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji). Brak wpłaty w określonym terminie powoduje automatyczne usunięcie ze Szkoły Pływania ORKA. Zapisy dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. Szkoła zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przydzielenia do odpowiedniej grupy.
 2. Wpłata należności za lekcje jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba lub niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni.
 4. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz oświadczeniem, że dziecko lub osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.
 5. Każdy uczestnik musi posiadać własny strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 6. Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.
 7. Szkoła Pływania Orka odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 8. Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać obuwie zmienne (klapki lub buty ochronne). Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej.
 9. Nieobecności na zajęciach będzie można odrobić pod warunkiem wolnego miejsca w innej grupie.  Nieobecność na zajęciach powoduje „przejście” części wpłaconej kwoty na kolejny miesiąc. Opłata stała (20zł) jest pobierana mimo nieobecności na lekcji (opłata basenowa).
 10. Szkoła Pływania ORKA zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.
 11. Każdy uczestnik zajęć musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Zawsze słuchaj instruktora.
 • Nie biegaj po basenie.
 • Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora.
 • Nie skacz do wody chyba, że są to skoki zorganizowane.
 • Podczas zajęć pływaj prawą stroną toru i zachowuj odstępy.